چهارمین کنگره آسیاپاسیفیک طب نظامی ICMM

دبیرخانه کارگروه منطقه‌ای آسیا اقیانوسیه طب نظامی  (ICMM)

تهران، ایران

کنگره بین المللی طب نظامی
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
 | تاریخ ارسال: 1397/2/10 | 

اخبار

جلسه زیرکمیته دانشجویی

باتوجه به اهمیت موضوعی و مکانی برگزاری چهارمین کنگره آسیاپاسفیک طب نظامی در ایران، روز یکشنبه مورخ ۹۷/۲/۲ جلسه ای با حضور ریاست زیرکمیته دانشجویی، جناب آقای دکتر محمد علی مومنی در دانشگاه افسری علوم پزشکی آجا با محوریت تعیین وظایف اعضای زیرکمیته دانشجویی تشکیل گردید که به شرح زیر تقسیم بندی شده است:
در این جلسه کارگاه دانشجویی، داوری مقالات دانشجویی، نقش پویا در دبیرخانه همایش، مدیریت ارائه پوسترها و هم‎چنین راهنمایی و مشایعت میهمانان خارجی تحت نقد و بررسی قرار گرفت.