چهارمین کنگره آسیاپاسیفیک طب نظامی ICMM

دبیرخانه کارگروه منطقه‌ای آسیا اقیانوسیه طب نظامی  (ICMM)

تهران، ایران

کنگره بین المللی طب نظامی
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
 | تاریخ ارسال: 1397/2/2 | 

اخبار

اولین جلسه کمیته علمی آموزش پزشکی نظامی و روابط بینالملل
 
اولین جلسه کمیته علمی آموزش پزشکی نظامی و روابط بینالملل در روز شنبه مورخه 1396/12/5 در دانشکده پیراپزشکی دانشگاه افسری علوم پزشکی آجا تشکیل گردید.
محورهای جلسه شامل آشنایی کمیته علمی با تاریخچه کنگره بینالمللی آسیاپاسیفیک طب نظامی، تعیین زیرموضوعهای محور اصلی آموزش پزشکی و روابط بینالملل ، پیشنهاد عناوین پانل، کارگاه و میزگردهای آموزشی و تشکیل فدراسیون بینالمللی آموزش طب نظامی بود.
پنج زیرموضوع محور اصلی آموزش پزشکی نظامی و روابط بینالملل به شرح ذیل تعیین گردید:

 
1. آموزش پاسخگو و پاسخگویی اجتماعی در طب نظامی
2. مدیریت و رهبری در طب نظامی ( مدیریت دانش، مدیریت آموزشی، دانشپژوهی، آموزش مجازی)
3. برنامهریزی درسی و بازنگری برنامه درسی در طب نظامی
4. جهانیسازی و بینالملیسازی علوم طب نظامی
5. ارزیابی و ارزشیابی در علوم طب نظامی ( برنامه، استاد، دانشجو)